THAM KHẢO ĐỀ KT 1 tiết bài số 4

KIỂM TRA 1 TIẾT – MÔN HOÁ 10 – NÂNG CAO

( Tác giả: Thầy Vũ Anh Tuấn . Bộ GD-Đt)

ĐỀ 2

DOWNLOAD: trong-de2-kt-hkii-hoa10-a.doc

ĐÁP ÁN : tronghdcde2-kthkii-hoa10-a.doc )

PhÇn I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (3,0 ®iÓm)

H·y khoanh trßn vµo mét trong c¸c ch÷ sè (1, 2, 3, 4, 5, 6) ®øng tr­íc c«ng thøc ho¸ häc mµ em cho lµ ®óng.

C©u 1 (1,5 ®iÓm):

ChÊt r¾n A t¸c dông víi H2SO4 ®Æc, nãng sinh ra khÝ B kh«ng mµu. KhÝ B tan nhiÒu trong n­íc, t¹o thµnh dung dÞch B lµ axit m¹nh. Dung dÞch B t¸c dông víi MnO2 sinh ra khÝ C mµu vµng, mïi h¾c. KhÝ C t¸c dông víi Natri kim lo¹i l¹i t¹o thµnh chÊt r¾n A ban ®Çu. A, B, C lµ nh÷ng chÊt nµo trong c¸c chÊt sau ®©y:

cau-1.gif

C©u 2 (1,0 ®iÓm):

H·y nèi mçi dßng ë cét tr¸i víi mçi dßng ë cét ph¶i sao cho phï hîp víi ph¶n øng ho¸ häc:

Na2SO3 + KIO3 +H2SO4 -> Na2SO4 + I2 + K2SO4 + H2O

cau-2.gif

C©u 3 (0,5 ®iÓm): H·y khoanh trßn vµo chØ mét ch÷ sè 1, 2, 3, 4 nµo mµ em cho lµ ®óng:

Zn + CuSO4 -> ZnSO4 + Cu

Mét mol ion Cu2+ ®·:

1.Nh­êng1mol electron

2. NhËn 1 mol electron

3.Nh­ê2 mol electron

4. NhËn 2 mol electron

PhÇn II. Tù luËn (7,0 ®iÓm)

C©u 4 (3,75 ®iÓm):

Hãy thực hiện những biến đổi hoá học sau bằng cách viết các phương trình phản ứng và ghi điều kiện của phản ứng ( nếu có)

cau-3.gif

C©u 5 (3,25 ®iÓm):

Dẫn khí H2S qua dung dịch HNO3 , giả thiết chỉ xảy ra phản ứng hoá học theo sơ đồ:

HNO3 +H2S -> S + NO + H2O

1. Lập phương trình phản ứng trên

2. Tính thể tích H2S (đkc) tham gia phản ứng, biết rằng một trong các sản phẩm của pư là 4,8g chất rắn màu vàng

3. Tính thể tích khí NO sinh ra sau pư?

ĐỀ 1:

DOWNLOAD: trong-de1-kt-hkii-hoa10-a.doc

ĐÁP ÁN: tronghdcde1-kthkii-hoa10-a.doc

C©u 1 (0,5 ®iÓm):

H·y khoanh trßn vµo mét trong c¸c ch÷ c¸i (A, B, C, D) ®øng tr­íc cÆp chÊt mµ em cho lµ ®óng.

CÆp nh÷ng chÊt khÝ cã thÓ tån t¹i trong cïng mét hçn hîp lµ:

A. H2S vµ SO2

B. O2 vµ Cl2

C. HI vµ Cl2

D. NH3 vµ HCl

E. O3 vµ HI

C©u 2 (1,5 ®iÓm):

H·y khoanh trßn vµo mét trong c¸c c«ng thøc ho¸ häc mµ em cho lµ ®óng.

Cho s¬ ®å biÓu diÔn c¸c biÕn ®æi ho¸ häc sau:

cau-4.gif

trong ®ã X, Y, Z lµ c¸c chÊt ph¶i t×m; cßn S lµ ®¬n chÊt l­ưu huúnh.

H·y cho biÕt X, Y, Z cã thÓ lµ nh÷ng chÊt nµo trong sè c¸c chÊt sau:

X

Y

Z

SO3 , H2S , FeS

H2SO4 , H2S , SO2

H2SO4 , H2S , SO3

C©u 3 (1,0 ®iÓm):

B»ng c¸ch ghÐp mét ch÷ c¸i trong c¸c ch÷ c¸i A, B, C, D (biÓu diÔn hiÖn t­îng x¶y ra khi lµm thÝ nghiÖm) víi mét trong bèn ch÷ sè 1, 2, 3, 4 (øng víi c«ng thøc ho¸ häc cña mét chÊt) sao cho nªu ®­îc hiÖn t­îng x¶y ra ®óng víi chÊt ®ã khi lµm thÝ nghiÖm:

Dung dÞch

T¸c dông víi dd BaCl2

T¸c dông víi dd NaOH

1

MgCl2

A

t¹o ra kÕt tña tr¾ng

t¹o ra kÕt tña tr¾ng, kÕt tña nµy tan trong dd NaOH d­

2

Al2(SO4)3

B

kh«ng t¹o ra kÕt tña

t¹o ra kÕt tña tr¾ng, kÕt tña nµy tan trong dd NaOH d­

3

MgSO4

C

kh«ng t¹o ra kÕt tña

t¹o ra kÕt tña tr¾ng, kÕt tña nµy kh«ng tan trong dd NaOH d­

4

AlCl3

D

t¹o ra kÕt tña tr¾ng

t¹o ra kÕt tña tr¾ng, kÕt tña nµy kh«ng tan trong dd NaOH d­

PhÇn II. Tù luËn (7,0 ®iÓm)

C©u 4 (3,0 ®iÓm):

cho các pư hoá học sau:

1. HCl + HClO3 -> Cl2 + H2O

2. HBr + H2SO4 -> Br2 + SO2 + H2O

3. KBr + MnO2 + H2SO4 -> Br2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Đối với các pư trên hãy:

a. Xđ chất oxi hoá, chất khử

b. Quá trình nào là sự khử? sự oxi hoá?

c. Lập phương trình hoá học

C©u 5 (4,0 ®iÓm):

Xö lý 10,35 gam hçn hîp muèi KCl vµ KF b»ng axit sunfuric ®Æc ë ®iÒu kiÖn th­êng (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn) thu ®­îc 3,36 lÝt hçn hîp khÝ (®ktc).

1. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.

2. TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng mçi muèi trong hçn hîp ph¶n øng vµ thµnh phÇn phÇn tr¨m theo thÓ tÝch cña mçi khÝ trong hçn hîp s¶n phÈm.

(cho biÕt : K = 39 ; Cl = 35,5 ; F = 19)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: