Đề kiểm tra học kì 2 – tham khảo

Gồm30 câu trắc nghiệm khách quan

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Clo tác dụng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

A. Fe, H2, FeCl2, NaOH

B. Ag, O2, H2, NaOH

C. O2, H2O, NaOH, NaBr

D. Cu, NaI, KOH, FeCl3

Câu 2: Khi cho HCl đặc dư tác dụng với cùng số mol các chất sau, chất nào cho lượng Cl2 lớn nhất?

A. KMnO4

B. MnO2

C. KClO3

D. KClO

Câu 3: Cho các muối: NaCl (1), NaBr (2), NaI (3), NaF (4). Muốn điều chế các hiđro halogen ta có thể dùng muối nào trong các muối trên cho tác dụng với H2SO4 đặc?

A. (1) và (2)

B. (2) và (3)

C. (1) và (4)

D. (1), (2), (3) và (4)

Câu 4: Khoáng vật nào sau đây có chứa flo?

A. cacnalit

B. xinvinit

C. pirit sắt

D. criolit

Câu 5: Cho phương trình hoá học: Br2 + 5Cl2 + 6H2O ® 2HBrO3 + 10HCl

Vai trò các chất tham gia phản ứng là:

A. Brom là chất oxi hoá, clo là chất khử

B. Brom là chất bị oxi hoá, clo là chất bị khử

C. Clo là chất bị oxi hoá, brom là chất bị khử

D. clo là chất oxi hoá, brom là chất bị khử

Câu 6: Có một cốc dung dịch không màu KI. Thêm vào cốc vài giọt hồ tinh bột, sau đó thêm một ít nước clo. Hiện tượng quan sát được là:

A. dung dịch có màu vàng nhạt

B. dung dịch vẫn không màu

C. dung dịch có màu nâu

D. dung dịch có màu xanh

Câu 7: Sục Cl2 vào nước thu được nước clo có màu vàng nhạt. Trong nước clo có chứa các chất:

A. Cl2, H2O

B. HCl, HClO

C. HCl, HClO, H2O

D. Cl2, HCl, HClO, H2O

Câu 8: Hoà tan khí Clo vào dung dịch KOH đặc, nóng dư thì dung dịch thu được chứa các chất thuộc dãy nào sau đây?

A. KCl, KClO, Cl2

B. KCl, KClO3, KOH, H2O

C. KCl, KClO, KOH, H2O

D. KCl, KClO3

Câu 9: Phản ứng nào sau đây không đúng?

A. KClO3 + HCl KCl + Cl2 + H2O

B. NaClO + CO2 + H2O NaHCO3 + HClO

C. 2CaOCl2 + CO2 + H2O CaCO3 + CaCl2 + 2HClO

D. CaOCl2 + HCl CaCl2 + HClO

Câu 10: Cho phản ứng: K2Cr2O7 + KI + H2SO4 …………

Sản phẩm gồm các chất:

A. K2SO4, Cr(OH)3, I2, H2O

B. K2SO4, I2, Cr2(SO4)3, H2O

C. K2SO4, Cr2(SO4), I2

D. K2SO4, HI, Cr2(SO4)3

Câu 11: Có các gói bột trắng: BaCO3, BaSO4, Na2CO3, Na2SO4 và NaCl. Nếu chỉ dùng có dung dịch HCl thì nhận biết được bao nhiêu chất?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Bài 12: Cho 13 gam kim loại tác dụng với khí clo tạo ra 27,2 gam muối. Xác định tên kim loại?

A. Cu

B. Al

C. Fe

D. Zn

Bài 13: Hoà tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lit hiđro (đkc) và dung dịch chứa m gam muối khan. Giá trị của m?

A. 9,25 gam

B. 10,27 gam

C. 8,98 gam

D. 7,25 gam

Bài 14: Từ 1,2 tấn FeS2 có thể điều chế được tối đa bao nhiêu tấn dung dịch H2SO4 98% (d=1,84 g/ml); biết hiệu suất cả quá trình là 90%?

A. 1,8 tấn

B. 2,2 tấn

C. 1,73 tấn

D. kết quả khác

Bài 15: Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 5,6 lit khí SO2 (đkc) là:

A. 250 ml

B. 500 ml

C. 125 ml

D. 175 ml

Bài 16: Cần bao nhiêu gam NaCl vào 500 gam dung dịch NaOH 8% để có dung dịch NaCl 12%?

A. 22,7 gam

B. 20,0 gam

C. 24,2 gam

D. 25,8 gam

Bài 17: Cho 36,8 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 15,68 lit SO2 (đkc). Tính % khối lượng của Fe trong hỗn hợp?

A.15.22%

B. 30.43%

C. 60.87%

D. kết quá khác

Câu 18: Oxi có thể thu được từ sự nhiệt phân chất nào sau đây?

A. CaCO3

B. KClO3

C. (NH4)2SO4

D. NaHCO3

Câu 19: Trong phản ứng hoá học:

Ag2O + H2O2 Ag + H2O + O2

Các chất tham gia phản ứng có vai trò là gì?

A. H2O2 là chất oxi hoá, Ag2O là chất khử

B. H2O2 vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử

C. Ag2O là chất bị khử,H2O2 là chất bị oxi hoá

D. Ag2O là chất bị oxi hoá, H2O2 là chất bị khử

Câu 20: Phản ứng nào lưu huỳnh trong H2S bị oxi hoá đến mức cao nhất?

A. H2S + 4Cl2 + H2O 8HCl + H2SO4

B. H2S + CuCl2 CuS + 2HCl

C. H2S + Br2 S + 2HBr

D. 2H2S + O2 2SO2 + 2H2O

Câu 21: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào SO2 đóng vai trò là chất oxi hoá:

A. 2NaOH + SO2 Na2SO3 + H2O

B. 2HNO3 + SO2 H2SO4 + NO2

C. H2S + SO2 3S + H2O

D. Cả B và C

Câu 22: Câu nào sau đây không đúng?

A. SO2 vừa có tính chất oxi hoá vừa có tính khử

B. SO3 vừa có tính chất oxi hoá vừa có tính khử

C. H2S thể hiện tính khử, không thể hiện tính oxi hoá

D. SO3 có thể tan trong H2SO4 đặc tạo ra oleum

Câu 23: Axit H2SO4 đặc dư td với đường saccarozo thu được sản phẩm nào sau đây?

A. C, SO2

B. CO2, H2S

C. CO2, SO2

D. C, H2O

Câu 24: Phản ứng nào sau đây là sai?

  1. H2SO4 loãng + Fe3O4 -> FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
  2. H2SO4 đặc + Fe3O4 -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  3. H2SO4 đặc + FeO -> FeSO4 + H2O
  4. H2SO4 loãng + FeO -> FeSO4 + H2O

Câu 25: hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe3O4, CuO, Al2O3 vào 300 ml axit H2SO­ 0,1M (vừa đủ) thu được 7,34 gam muối. Giá trị của m là:

A. 4,94 gam

B. 3,94 gam

C. 5,94 gam

D. 4,95 gam

Câu 26: Cho dd H2SO4 đặc nóng td với sắt dư. Các chất thu được sau pư là:

A. Fe2(SO4)3, Fe dư, H2O, SO2

B. FeSO4, Fe dư, H2O , SO2

C. Fe2(SO4)3, H2O, SO2

D. FeSO4, H2O, SO2

Câu 27: Cho phản ứng: A + B C +D (1). ở 200C thì phản ứng (1) kết thúc sau 54 phút; ở 500C thì pư (1) kết thúc sau 2 phút. Hỏi khi tăng 100C thì tốc độ pư tăng bao nhiêu lần?

A. 2 lần

B. 2,5 lần

C. 3 lần

D. kết quả khác

Câu 28: Cho pư: N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k) , DH <0

Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi:

A. tăng nhiệt độ

B. Lấy NH3 ra khỏi hệ

C. Giảm áp suất

D. thêm chất xúc tác

Câu 29: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lit khí SO2 (đkc) vào 100 ml dung dịch NaOH 1,5M . Tính khối lượng muối thu được?

A. 11,5 (g)

B. 10.4 (g)

C. 12,6 (g)

D. kết quả khác

Câu 30: Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lit hỗn hợp khí ở điều kiện chuẩn. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với hiđro là 9. Thành phần % theo số mol của hỗn hợp Fe và FeS ban đầu lần lượt là:

A. 40% và 60%

B. 50% và 50%

C. 35% và 65%

D. 45% và 55%

Advertisements

Kiểm tra 1 tiết – Chương Nhóm Oxi lớp 10

Download: kiểm tra 1 tiết- Chương: Nhóm Oxi.doc

THAM KHẢO ĐỀ KT 1 tiết bài số 4

KIỂM TRA 1 TIẾT – MÔN HOÁ 10 – NÂNG CAO

( Tác giả: Thầy Vũ Anh Tuấn . Bộ GD-Đt)

ĐỀ 2

DOWNLOAD: trong-de2-kt-hkii-hoa10-a.doc

ĐÁP ÁN : tronghdcde2-kthkii-hoa10-a.doc )

PhÇn I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (3,0 ®iÓm)

H·y khoanh trßn vµo mét trong c¸c ch÷ sè (1, 2, 3, 4, 5, 6) ®øng tr­íc c«ng thøc ho¸ häc mµ em cho lµ ®óng.

C©u 1 (1,5 ®iÓm):

ChÊt r¾n A t¸c dông víi H2SO4 ®Æc, nãng sinh ra khÝ B kh«ng mµu. KhÝ B tan nhiÒu trong n­íc, t¹o thµnh dung dÞch B lµ axit m¹nh. Dung dÞch B t¸c dông víi MnO2 sinh ra khÝ C mµu vµng, mïi h¾c. KhÝ C t¸c dông víi Natri kim lo¹i l¹i t¹o thµnh chÊt r¾n A ban ®Çu. A, B, C lµ nh÷ng chÊt nµo trong c¸c chÊt sau ®©y:

cau-1.gif

C©u 2 (1,0 ®iÓm):

H·y nèi mçi dßng ë cét tr¸i víi mçi dßng ë cét ph¶i sao cho phï hîp víi ph¶n øng ho¸ häc:

Na2SO3 + KIO3 +H2SO4 -> Na2SO4 + I2 + K2SO4 + H2O

cau-2.gif

C©u 3 (0,5 ®iÓm): H·y khoanh trßn vµo chØ mét ch÷ sè 1, 2, 3, 4 nµo mµ em cho lµ ®óng:

Zn + CuSO4 -> ZnSO4 + Cu

Mét mol ion Cu2+ ®·:

1.Nh­êng1mol electron

2. NhËn 1 mol electron

3.Nh­ê2 mol electron

4. NhËn 2 mol electron

PhÇn II. Tù luËn (7,0 ®iÓm)

C©u 4 (3,75 ®iÓm):

Hãy thực hiện những biến đổi hoá học sau bằng cách viết các phương trình phản ứng và ghi điều kiện của phản ứng ( nếu có)

cau-3.gif

C©u 5 (3,25 ®iÓm):

Dẫn khí H2S qua dung dịch HNO3 , giả thiết chỉ xảy ra phản ứng hoá học theo sơ đồ:

HNO3 +H2S -> S + NO + H2O

1. Lập phương trình phản ứng trên

2. Tính thể tích H2S (đkc) tham gia phản ứng, biết rằng một trong các sản phẩm của pư là 4,8g chất rắn màu vàng

3. Tính thể tích khí NO sinh ra sau pư?

ĐỀ 1:

DOWNLOAD: trong-de1-kt-hkii-hoa10-a.doc

ĐÁP ÁN: tronghdcde1-kthkii-hoa10-a.doc

C©u 1 (0,5 ®iÓm):

H·y khoanh trßn vµo mét trong c¸c ch÷ c¸i (A, B, C, D) ®øng tr­íc cÆp chÊt mµ em cho lµ ®óng.

CÆp nh÷ng chÊt khÝ cã thÓ tån t¹i trong cïng mét hçn hîp lµ:

A. H2S vµ SO2

B. O2 vµ Cl2

C. HI vµ Cl2

D. NH3 vµ HCl

E. O3 vµ HI

C©u 2 (1,5 ®iÓm):

H·y khoanh trßn vµo mét trong c¸c c«ng thøc ho¸ häc mµ em cho lµ ®óng.

Cho s¬ ®å biÓu diÔn c¸c biÕn ®æi ho¸ häc sau:

cau-4.gif

trong ®ã X, Y, Z lµ c¸c chÊt ph¶i t×m; cßn S lµ ®¬n chÊt l­ưu huúnh.

H·y cho biÕt X, Y, Z cã thÓ lµ nh÷ng chÊt nµo trong sè c¸c chÊt sau:

X

Y

Z

SO3 , H2S , FeS

H2SO4 , H2S , SO2

H2SO4 , H2S , SO3

C©u 3 (1,0 ®iÓm):

B»ng c¸ch ghÐp mét ch÷ c¸i trong c¸c ch÷ c¸i A, B, C, D (biÓu diÔn hiÖn t­îng x¶y ra khi lµm thÝ nghiÖm) víi mét trong bèn ch÷ sè 1, 2, 3, 4 (øng víi c«ng thøc ho¸ häc cña mét chÊt) sao cho nªu ®­îc hiÖn t­îng x¶y ra ®óng víi chÊt ®ã khi lµm thÝ nghiÖm:

Dung dÞch

T¸c dông víi dd BaCl2

T¸c dông víi dd NaOH

1

MgCl2

A

t¹o ra kÕt tña tr¾ng

t¹o ra kÕt tña tr¾ng, kÕt tña nµy tan trong dd NaOH d­

2

Al2(SO4)3

B

kh«ng t¹o ra kÕt tña

t¹o ra kÕt tña tr¾ng, kÕt tña nµy tan trong dd NaOH d­

3

MgSO4

C

kh«ng t¹o ra kÕt tña

t¹o ra kÕt tña tr¾ng, kÕt tña nµy kh«ng tan trong dd NaOH d­

4

AlCl3

D

t¹o ra kÕt tña tr¾ng

t¹o ra kÕt tña tr¾ng, kÕt tña nµy kh«ng tan trong dd NaOH d­

PhÇn II. Tù luËn (7,0 ®iÓm)

C©u 4 (3,0 ®iÓm):

cho các pư hoá học sau:

1. HCl + HClO3 -> Cl2 + H2O

2. HBr + H2SO4 -> Br2 + SO2 + H2O

3. KBr + MnO2 + H2SO4 -> Br2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Đối với các pư trên hãy:

a. Xđ chất oxi hoá, chất khử

b. Quá trình nào là sự khử? sự oxi hoá?

c. Lập phương trình hoá học

C©u 5 (4,0 ®iÓm):

Xö lý 10,35 gam hçn hîp muèi KCl vµ KF b»ng axit sunfuric ®Æc ë ®iÒu kiÖn th­êng (ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn) thu ®­îc 3,36 lÝt hçn hîp khÝ (®ktc).

1. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.

2. TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng mçi muèi trong hçn hîp ph¶n øng vµ thµnh phÇn phÇn tr¨m theo thÓ tÝch cña mçi khÝ trong hçn hîp s¶n phÈm.

(cho biÕt : K = 39 ; Cl = 35,5 ; F = 19)

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – CHƯƠNG HALOGEN – LỚP 10

DOWNLOAD: Kiểm tra 1 tiết-Chương Halogen.doc