NHẬN BIẾT

Câu 1: Có các bình khí khô: Cl2, SO2, N2, NH3. Chỉ dùng giấy quỳ tím tẩm ướt có thể nhận biết được những khí nào?

A. NH3, Cl2, SO2, N2

B. NH3, Cl2, SO2

C. NH3, SO2, N2

D. Cl2, SO2, N2

Câu 2: Các dung dịch: NaCl, NaBr, KI, HCl, H2SO4, KOH. để phân biệt các dung dịch trên, ta có thể lần lượt dùng các hoá chất nào sau đây?

A. quỳ tím, dung dịch AgNO3, dung dịch BaCl2

B. phenolphtalein, dung dịch AgNO3, khí Cl2

C. quỳ tím, khí clo

D. cả A, B, C đều đúng

Câu 3: Cho các khí: O2, Cl2, HCl, O3, SO2. Để phân biệt các khí, các thuốc thử lần lượt được sử dụng là:

A. khí clo màu vàng, dung dịch KI( thêm ít hồ tinh bột) , dung dịch nước brom

B. khí clo màu vàng, dung dịch KI ( thêm ít hồ tinh bột) , dung dịch brom, quỳ tím

C. khí clo màu vàng, tàn đóm đỏ, dung dịch KI, dung dịch nước brom

D. cả B và C đều đúng

Câu 4: Có các gói bột trắng: BaCO3, BaSO4, Na2CO3, Na2SO4 và NaCl. Nếu chỉ dùng có dung dịch HCl thì nhận biết được bao nhiêu chất?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: Có 5 dung dịch mất nhãn: Na2CO3, Ba(HCO3)2, NaCl, BaCl2, MgCl2. Nếu chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 có thể nhận biết được mấy chất?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

Câu 6: Có 3 dung dịch mất nhãn: HCl, H2SO3, H2SO4. Nếu chỉ dùng thêm một hoá chất làm thuốc thử thì có thể chọn chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch trên?

A. Bari hiđroxit

B. Natri hiđroxit

C. Bari clorua

D. A và C đều đúng.

Câu 7: Để phân biệt 5 dung dịch: NaCl, NaBr, NaI, NaOH, HCl có thể dùng trực tiếp nhóm thuốc thử nào sau đây?

A. phenolphtalein, khí Clo

B. quỳ tím, khí Clo

C. dung dịch AgNO3, dung dịch CuCl2

D. phenolphtalein, dung dịch AgNO3

Câu 8: Có 3 khí đựng trong các lọ mất nhãn: SO2, O2, CO2. Dùng các phương pháp nào sau đây để nhận biết các chất trên?

A. cho từng khí lội qua dung dịch Ca(OH)2 dư, dùng đầu que đóm còn tàn đỏ

B. cho từng khí lội qua dung dịch Br2, dùng đầu que đóm còn tàn đỏ

C. cho từng khí lội qua dung dịch H2S, dùng que đóm còn tan đỏ

D. cả B và C đều đúng

đáp án

1A

2A

3D

4D

5D

6D

7B

8D

Advertisements